Parametry konfiguracyjne Odoo

OpenERP w wersji 8

Dariusz Żbikowski

Instalacja i konfiguracja Odoo w wersji 8 przebiega analogicznie jak w przypadku OpenERP w wersji np. 7.  W pliku konfiguracyjnym openerp-server.conf możemy ustalać następujące parametry konfiguracyjne (podano wartości standardowe):

Podstawowe:

[options]

## Podstawowe dane dotyczące dostępu do bazy danych:

admin_passwd = admin
db_host = False
db_port = False
db_user = postgres
db_password = admin

Dodatkowe:

[options]

## Parametry ogólne serwera

# hasło administratora, które pozwala zakładać, kopiować, odzyskiwać i archiwizować bazy danych
admin_passwd = admin
# ścieżka/i do dodatkowych modułów rozszerzeń (oddzielone przecinkami)
addons_path = /opt/odoo/addons
# kartoteka w której standardowo zapisywane są dane systemu Odoo
data_dir = /var/lib/odoo

## Dotyczące bazy danych

# czy wskazywać serwerowi tylko konkretną bazę danych
db_name = False
# maksymalna ilość fizycznych połączeń do posgresql
db_maxconn = 64
# szblon bazy danych
db_template = template1
# ścieżka do pliku wykonywalnego pg
pg_path = False

## Konfiguracja XML-RPC / HTTP

# czy protokół XML-RPC jest wyłaczony
xmlrpc = True
# Adres TCP IP dla protokołu XML-RPC. Pusty string łaczy do wszystkich interfejsów.
xmlrpc_interface = 127.0.0.1
# port TCP dla operacji protokołu XML-RPC
xmlrpc_port = 8069
# włącza poprawne zachowanie kiedy komunikacja odbywa sie poprzez proxy
proxy_mode = True


## Konfiguracja bezpiecznych połączeń XML-RPC / HTTPS

# wyłącza bezpieczny protokół XML-RPC
xmlrpcs = True
# Adres TCP IP dla bezpiecznego protokołu XML-RPC. Pusty string łaczy do wszystkich interfejsów.
xmlrpcs_interface = 
# port TCP dla operacji bezpiecznego protokołu XML-RPC
xmlrpcs_port = 8071
# plik certyfikatu dla połączeń SSL
secure_cert_file = server.cert
# plik klucza prywatnego dla połączeń SSL
secure_pkey_file = server.pkey


## Konfiguracja NET-RPC

# wyłącza porotkół NETRPC
netrpc = False
# adres TCP IP dla portokołu NETRPC
netrpc_interface = 127.0.0.1
# port TCP dla protokołu NETRPC
netrpc_port = 8070


## Konfiguracja interfejsu WEB

# filtr REGEXP według którego listowane są dostępne bazy danych,
# można użyć także parametru %d lub %h oznaczającego odpowiednio przedrostek nazwy domeny lub cała nazwę
dbfilter = .*
# włącza mechanizm listy wyboru bazy danych
list_db = True


## Konfuguracja usług statycznych HTTP

# wyłacza usługę HTTP statycznego serwowania plików HTML
static_http_enable = False 
# specyfikuje kartotekę zawierającą pliki statyczne HTML (np. '/var/www/')
static_http_document_root = None
# specyfikuje główny prefix URL informujący przeglądarkę gdzie szukać statycznych plików HTML (np. '/')
static_http_url_prefix = None


## Konfiguracja testowania

# uruchamia plik testowy YML.
test_file = False
# jeśli ustawiono katalog to w nim znajda się wszystkie raporty z testów
test_report_directory = False
# włącza testy YAML.
test_disable = False
# zapisuje zmiany w bazie wywołane testami YAML lub XML.
test_commit = False


## Konfiguracja logów

#  główny plik loga dla serwera (standardowo = None)
logfile = /var/log/openerp/openerp-server.log
# czy włączyć rotacje pliku loga
logrotate = True
# czy logowanie prowadzić do systemowego syslog serwera
syslog = False
# ustawia handler poziomu logowania LEVEL dla określonego PREFIX. Pusty PREFIX wymusza logowanie root. Opcja powtarzalna.
# np: "openerp.orm:DEBUG" lub "werkzeug:CRITICAL" (standardowo: ":INFO")
log_handler = ["[':INFO']"]
# określa poziom logowania. Akceptowane wartości to: info, debug_rpc, warn, test, critical, debug_sql, error, debug, debug_rpc_answer, notset
# np. loglevel = debug
log_level = info

## Konfiguracja poczty

# adres e-mail nadawcy poczty
email_from = False
# użytkownik nadający pocztę
smtp_user = False
# hasło użytkownika nadającego  pocztę
smtp_password = False
# pocztowy port serwera SMTP
smtp_port = 25
# serwer SMTP
smtp_server = localhost
# włącza bezpieczny protokół SSL dla serwera SMTP
smtp_ssl = False


## Konfiguracja zaawansowana
# z pełną lista zaawansowanych parametrów konfiguracyjnych można zapoznać się po uważnym przeanalizowaniu pliku tools/config.py